bg / en
09 май

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ “ С VIVAHOME 
(10.05.2024-10.08.2024) 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 
Организатор на играта “СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ“ С VIVAHOME (по-долу за краткост 
„Играта“) е „Вивахоум“ ООД, ЕИК: 206718109, наричано по-долу за краткост „Организатор“. 
2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
2.1. С участието си в Играта участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се 
съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта. 
2.2. Официалните правила се публикуват в сайта www.vivahome.bg за целия период на Играта. 
Повече информация може да бъде получена на телефон +359877779462, всеки работен ден във 
времевия диапазон от 09.00 ч до 18.00 ч., или като направите запитване на посочения имейл:  office@vivahome.bg 
2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Играта по всяко време, 
обявявайки това на официалния си сайт www.vivahome.bg. 
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
Играта “СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ“ С VIVAHOME се провежда на територията на 
Република България.  
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
4.1. В играта “СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ “ С VIVAHOME имат право да участват всички 
физически лица, навършили 18 години, както и юридически лица.  
4.2. Участниците трябва да живеят на територията на Република България и тяхното гражданство 
няма влияние в рамките на Играта. 
4.3. Единствено условие за участие е сключването на договор за продажба на имот с Vivahome. 
Под имот се приема: жилище, гараж и/или офис помещение, къща и др. Договор за продажба на 
имот може да бъде сключен от собственика на имота или от негов упълномощен представител. 
4.4. При изпълнение на условието посочено в т. 4.3 Организаторът, предоставя „Декларация – 
потвърждение за участие в игра“, която се подписва и от двете страни, наричана по-долу 
„Декларацията“. 
4.5. В Декларацията участникът посочва валиден имейл адрес и се съгласява с правилата за 
участие в Играта.  
5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 
5.1. Играта “СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ“ С VIVAHOME стартира на 10.05.2024 г. и 
продължава до 10.08.2024 г. - последен ден за участие в играта. 
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА 
6.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта “СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ 
В ЕГИПЕТ “ С VIVAHOME на томболен принцип, е:  
• 7-дневна All inclusive почивка ЗА ДВАМА в Египет (Кайро и Хургада); 
• Два самолетни билета с включени летищни такси и регистриран багаж 
• 20 кг./ 5 кг ръчен багаж с авиокомпания European Air Charter; 
• 6 нощувки на база All Inclusive в хотел El Karma Aqua Beach Resort 4* или друг подобен; 
• 1 нощувка на база закуска и вечеря в Tolip Golden Plaza 5* в Кайро или друг подобен; 
• Екскурзия на български в Кайро – Египетския музей и Пирамидите с автобус; 
• Обяд в Кайро; 
• Входни такси за Египетския музей и Пирамидите; 
• Трансфер летище – хотел – летище; 
• Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, 
Вариант А); 
• Представител на туроператора. 
7. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ 
7.1. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред участниците в томболата, ще бъде 
изтеглен 1 (един) победител на 15.08.2024 г. 
7.2. Тегленето на наградата по точка 6.1. ще бъде извършено еднократно на 15.08.2024 г., освен 
ако не се налага повторно теглене по независещи от Vivahome причини. Печелившите ще бъдат 
уведомени с публикация, обявяваща победителя в играта. Vivahome ще се свърже с победителя 
на предварително посочените от него в декларацията за участие телефонен номер и имейл в 
срок до 3 дни след изтеглянето му. Vivahome има за задължение да предостави подробности 
относно получаването на наградата. 
7.3. В случай, че победителят не отговаря на телефонните обаждания и имейли, Vivahome си 
запазва правотото да осъществи повторно теглене на томболен принцип и да се свърже с нов 
победител. 
8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
8.1. Наградата се предоставя на участника, имащ право на участие в Играта според т. 4 от 
настоящите правила. 
8.2. За получаване на наградата, Vivahome поема отговорността да свърже печелившия участник 
с изпълняващата пътуването, туристическа агенция.  
9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ.  
9.1. Победителят ИМА право да преотстъпи наградата на когото прецени. 
9.2. Наградата НЕ може да бъде заменена за паричния ѝ еквивалент. 
9.3. Наградата от Играта ще бъде връчена по следния начин: 
• Победителят ще има срок до 20.08.2024г. да предостави необходимите лични данни на 
двамата пътуващи.  
• Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, 
свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, 
отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на 
съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, за 
които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време 
не може да бъде удължаван.  
9.4.    
Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена 
информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде 
намерен на предоставените от него данни за контакт. 
10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА  
10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това 
в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба 
или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по 
други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване 
на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези 
случаи на участниците не се дължи компенсация. 
11. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ 
11.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна 
договорка.  
11.2. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда предявена извън 
посочените в тези правила срокове. 
11.3. Организаторът не носи отговорност при възникнали проблеми и несъответствия в 
пътуването, организирано от туристическата агенция. 
12. ПУБЛИЧНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ 
12.1. С участието в Играта участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата 
на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за 
участие в Играта, правилата за определяне на печелившия, предоставяне на наградата и други, 
описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта 
“СПЕЧЕЛЕТЕ ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ “ С VIVAHOME, като изпрати e-mail съобщение със заявка 
за прекратяване на адрес office@vivahome.bg или се обади с молба за прекратяване на 
+359877779462. В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати 
участието си посочва e-mail адрес, който е попълнил в декларацията за участие и така 
прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в 
Играта. Участникът губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели. 
12.2. Всеки участник предоставя необходимите за участие в играта лични данни и се съгласява, 
доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, 
тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за: 
• Идентификация на лицата във връзка със съответствие на участниците с изискването за 
минимална възраст и участие в Играта; 
• Ремаркетинг – това е маркетинг действие, което позволява таргетирането на потребители, 
които имат интерес към услугата и са влезли в контакт.  
• Идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, 
адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на 
законови задължения на Организатора; 
Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само 
за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след това ще бъдат надлежно изтрити, 
при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.  
При изпълнение на правилата за участие в играта, личните данни на участниците, предоставени 
на „Вивахоум“ ООД могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (1) „ Вивахоум“ 
ООД, (2) Туристическата агенция, както и (3) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. 
„Вивахоум“ ООД има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето 
им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.  
Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да намерите на 
страница (адрес на страницата на уебсайта за политиката).

Продай имот